fbpx

Porządek obrad środowej sesji obornickiej Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz zwołał XXXI (31) sesję Rady Miejskiej w Obornikach, która odbędzie się w trybie zdalnym 28 kwietnia r. (środa) o godz. 9.00.

Porządek obrad środowych obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Informacja dotycząca działalności i organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w 2020 r. (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Hanna Kniat ‑ Szymańska).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Klubu „Senior+” w Obornikach oraz trybu kwalifikowania do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub „Senior+” w Obornikach (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Hanna Kniat-Szymańska).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ „Jagiellonka” w Obornikach (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Hanna Kniat-Szymańska).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2021-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 948, 949, 950, 951, 952, 953/1 położonych w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 361/1, 361/2 i 361/3 położonych w miejscowości Nowołoskoniec, gmina Oborniki. (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Stobnica, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 19. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 20. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.