fbpx

Burmistrz Rogoźna ogłosił otwarty konkurs ofert

Burmistrz Rogoźna ogłosił konkursy ofert na wspieranie kultury fizycznej.

Na cztery rodzaje zadań Burmistrz Rogoźna ogłosił otwarte konkursy ofert. Można ubiegać sie o dofinansowanie działań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej, ochroną zdrowia, ochroną ludności i edukacją. Czas na składanie ofert jest do 22 marca. Poniżej przedstawiamy szczegóły konkursów. 

Burmistrz Rogoźna ogłasza na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferach:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zadanie 1.1

Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży  z wyłączeniem drużyn seniorów

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

53 000 zł

w roku 2020:  61 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.04.2021– 15.12.2021

         

Zadanie 1.2

Organizacja i przygotowanie drużyny seniorów do rozgrywek klasy B WZPN i uczestnictwo w rozgrywkach

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

16 000 zł

w roku 2020:  35 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.04.2021– 30.06.2021

         

Zadanie 1.3

Organizacja, przygotowanie i funkcjonowanie na terenie wiejskim drużyny seniorów piłki nożnej, w tym udział w rozgrywkach klasy B WZPN

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

14 000 zł

w roku 2020:  25 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.04.2021– 30.06.2021

         

                            

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrona zdrowia

Zadanie 2.1

Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

12 000 zł

w roku 2020:  11 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.04.2021 – 15.12.2021

         

Zadanie 2.2

Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – koszykówka

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

11 000 zł

w roku 2020: 11 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie 

termin realizacji zadania

01.04.2021 – 15.12.2021

         

Zadanie 2.3

Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – tenis stołowy

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

9 000 zł

w roku 2020: 7 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.04.2021 – 15.12.2021

         

Zadanie 2.4

Akcja Letnia dla harcerzy

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

5 000 zł

w roku 2020: 0 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.06.2021 – 31.08.2021

         

Zadanie 2.5

Wakacyjne warsztaty twórczości

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

5 000 zł

w roku 2020: 0 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.07.2021 – 31.08.2021

         

Zadanie 2.6

Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

10 000 zł

w roku 2020: 10 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.04.2021 – 15.12.2021

         

3. Ratownictwo i ochrona ludności

Zadanie 3

Szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

20 000 zł

w roku 2020:  20 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.04.2021 – 15.12.2021

         

4. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Zadanie 4

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży z Gminy Rogoźno w formie zajęć z zakresu umuzykalnienia, wychowania muzycznego i nauki gry na instrumentach

środki finansowe przeznaczone na realizację zadania

20 000 zł

w roku 2020:  22 000 zł

tryb zlecenia realizacji zadania

wsparcie

termin realizacji zadania

01.04.2021 – 30.09.2021

         

Wymagania formalne wobec oferenta:

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

1)      zadania 1.1 – 1.3: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

2)      zadania 2.1 – 2.6: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrona zdrowia,

3)      zadanie 3: ratownictwo i ochrona ludności,

4)      zadanie 4: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Wymagania formalne dotyczące oferty:

1)      oferta powinna zostać złożona na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia

Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),

2)   oferta powinna być kompletnie wypełniona i podpisana przez uprawnione osoby – zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w formularzu,

3)      do oferty należy załączyć:

a)   zaświadczenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub z ewidencji klubów sportowych zawierające aktualne dane – w przypadku organizacji nie zarejestrowanych w KRS,

b)      oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji  - w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba lub osoby inne niż wymienione w KRS lub zaświadczeniu,

4)      w przypadku składania przez oferenta więcej niż jednej oferty dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu załączników.

Wymagania merytoryczne:

1)   w ofercie należy określić rzeczywisty okres realizacji zadania, który musi się mieścić w terminie realizacji zadania wynikającym z ogłoszenia,

2)      w przypadku świadczenia pracy przez wolontariuszy lub pracy społecznej członków  organizacji:

a)      wymagane jest porozumienie, zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      porozumienie powinno precyzować zakres wykonywanej pracy oraz liczbę godzin wykonywanej pracy,

3)      wydatki ponoszone z dotacji muszą być:

a)      niezbędne dla realizacji zadania i wynikające z kosztorysu,

b)      racjonalne i efektywne,

c)       faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

d)      udokumentowane,

4)      dokumentami potwierdzającymi wydatki, mogą być: faktury VAT, faktury korygujące, rachunki, noty obciążeniowe, noty korygujące, listy płac, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, rachunki do tych umów, porozumienia wolontariackie,

5)      wymagane jest prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków przeznaczonych na realizację zadania, umożliwiającej identyfikację poszczególnych operacji księgowych,

6)      dokumenty źródłowe stanowiące dowód poniesienia wydatku, powinny być wystawione na organizację pozarządową oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis, zawierający:

a)      pieczęć organizacji,

b)      opis wydatku i jego przeznaczenia,

c)       numer umowy,

d)      kwotę kosztu kwalifikowanego w ramach zadania,

e)      wskazanie źródła finansowania (dotacja, wkład własny, środki pozyskane z innych źródeł),

f)        akceptację wydatku pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym podpisaną przez osoby upoważnione,

7)      w przypadku zawierania umów zlecenia lub innych umów o świadczenie usług:

a)      wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż aktualnie obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

b)      strony powinny określić w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,

8)      w przypadku organizowania zajęć , wyjazdów grupowych należy sporządzić listę uczestników zawierającą: imię, nazwisko, adres, nr telefonu opiekuna prawnego, który wyraził zgodę na uczestnictwo osoby niepełnoletniej

9)      zleceniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842),

10)   zleceniobiorca będzie zobowiązany, od dnia 6 września 2021 r., do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie o zlecenie realizacji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062),

11)   w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów. Zmiany/przesunięcia o wartości równej 500 zł lub wyższej oraz dodanie lub usunięcie pozycji  z zestawienia kosztów wymagają złożenia przez zleceniobiorcę aktualizacji kalkulacji kosztów. Powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy.

Tryb wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną poddane ocenie zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr OR.0050.1.58.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie trybu pracy komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w konkursach ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady postępowania konkursowego:

1)      powołana komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego,

2)      każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym,

3)      oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone,

4)      komisja ocenia poszczególne oferty przyznając punkty od 1 do 5 za każde kryterium oceny, uzgadniając stanowisko w drodze dyskusji a w razie braku uzgodnienia wspólnego stanowiska w drodze głosowania zwykłą większością głosów,

5)      ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji, która może być niższa niż wnioskowana, podejmuje Burmistrz Rogoźna.

Kryteria oceny ofert:

Formalne

1)      oferta złożona w terminie,

2)      oferta złożona na właściwym formularzu,

3)      oferta złożona przez podmiot uprawniony,

4)      oferta kompletnie wypełniona,

5)      oferta prawidłowo podpisana,

6)      oferta zawiera wymagane załączniki,

7)      załączniki prawidłowo podpisane,

8)      organizacja prowadzi działalność w dziedzinie, której dotyczy zadanie.

Merytoryczne

1)      możliwość realizacji zadania przez organizację,

2)      kalkulacja kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3)      proponowana jakość wykonania zadania oraz kwalifikacje osób przy udziale których zadanie będzie realizowane,

4)      udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł,

5)      wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

6)      realizacja zadań w poprzednich latach, rzetelność i terminowość, sposób rozliczenia środków.

Inne ważne informacje

termin składania ofert

do 22 marca 2021 roku, decyduje wpływ do kancelarii urzędu

miejsce składania ofert

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 – 610 Rogoźno                    

termin wyboru ofert

do 30 marca 2021 roku

informacja o wynikach

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,
  • na stronie internetowej Gminy Rogoźno,
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

          

dodatkowe informacje

Urząd Miejski w Rogoźnie

pokój nr 13

nr tel. 785 009 424

formularz oferty oraz formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce Pożytek publiczny 2021