fbpx

Rogoźno: Zaproszenie na Sesję Rady Miejskiej w trybie nadzwyczajnym

W środę 21 stycznia odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Rogozińscy radni zajmą się na najbliższej sesji m.in. opłatami za gospodarowaniem odpadów komunalnych. Opłaty te mają wzrosnąć o kilka złotych w stosunku d roku 2020.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLIII Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie w trybie nadzwyczajnym na dzień 

20 stycznia 2021 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno. (tryb hybrydowy)

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad sesji oraz sprawdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a.  Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

b.  Wyrażenia woli na złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin, na terenie których funkcjonowały PGR-y.

c.  Wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rogoźno.

d.  Zmiany uchwały nr XLI/389/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.

e.  Zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2021 rok.

4.    Zamknięcie obrad.

   Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Zaranek