fbpx

Gmina Ryczywół: Ogłosili konkurs na dotacje dla sportu seniorskiego

Gmina Ryczywół ogłosiła konkurs na dotacje dla klubów sportowych. 

Wójt Gminy Ryczywół ogłasza otwarty konkurs wniosków  na realizację celu publicznego: wspieranie rozwoju sportu w Gminie Ryczywół w dyscyplinie: piłka nożna (drużyna seniorska)  -art. 28 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), art. 221 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz uchwały nr XX/163/2020 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 września 2020 roku w sprawie ustalenia warunków  oraz trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Ryczywół.

Fragment Zarządzenia Wójta Gminy Ryczywół:

  1. Dotacje celowe mogą otrzymać kluby sportowe z terenu Gminy Ryczywół, biorące udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z jego upoważnienia, zmierzające do uzyskania jak najlepszych rezultatów dla danej dyscypliny sportu, szkoląc zawodników w następującej dyscyplinie sportowej: piłka nożna (drużyna seniorska).
  2. Wymieniony w ogłoszeniu cel publiczny jaki Gmina Ryczywół zamierza osiągnąć w zakresie sportu obejmuje:

- poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Ryczywół,

- upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Ryczywół,

- promocję aktywnego stylu życia,

- zwiększenie dostępności społeczności lokalnej z terenu Gminy Ryczywół
do uprawiania sportu,

- utrzymanie drużyny piłki nożnej w klasie A,

- dbałość i utrzymanie infrastruktury sportowej na terenie Gminy Ryczywół.

  1. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie zadań w otwartym konkursie wniosków na realizację celu publicznego jakim jest wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Ryczywół w dyscyplinie piłka nożna na 2021 rok wynosi : 50 000 zł
  2. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez klub sportowy aktualnej licencji związku sportowego.
  3. Wniosek musi być złożony według wzoru dostępnego jako załącznik nr 2 Zarządzenia Nr 1/2021 Wójta Gminy Ryczywół z dnia 7.01.2021 roku.
  4. Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryczywole ul. Mickiewicza 10, pokój nr 2 w terminie do dnia 18.01.2021r. do godziny 15:30 osobiście lub droga pocztową, (decyduje data              i godzina wpływu oferty).

 

Zarzadzenie Wójta Gminy Ryczywół.doc