fbpx

Wiosną wybudują drogę w Dziewczej Strudze

Do maja ma powstać nowa droga w miejscowości Dziewcza Struga.

Jeszcze w ostatni dzień 2020 roku Gmina Rogoźno ogłosiła przetarg na budowę drogi w Dziewczej Strudze. Oferty można zgłaszać do 15 stycznia. Projektowana jest droga z nawierzchnią wykonaną z mieszanek mineralno - bitumicznych. W zamówieniu czytamy m.in.: 

"Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej w m. Dziewcza Struga. Zakres przedmiotu zamówienia zakłada m.in.: Początek przebudowy drogi gminnej nr 272522P o nawierzchni istniejącej tłuczniowej dojazdowej do m. Dziewcza Struga od km 0+463 do 0+697 w stronę lewą. Od skrzyżowania dz. nr 269 odchodzi droga gminna nr 272522P o nawierzchni istniejącej tłuczniowej dz. nr 218/3 początek to km 0+463, a koniec to km 0+697 i koniec miejscowości Dziewcza Struga. Na istniejącym odcinku droga posiada nawierzchnię z tłucznia o średniej grubości 10 cm i szer. 4,0 m.

Przekrój poprzeczny nawierzchni nieregularny i zmieniający się na krótkich odcinkach. Wjazdy do posesji szt. 18 posiadają nawierzchnię z gruzu budowlanego, żużla zniszczone przeznaczone do rozbiórki.

Odwodnienie drogi – powierzchniowe w teren i do istniejących rowów przydrożnych co stanowi istniejący system odwodnienia drogowego.

Na realizowanym odcinku przewidziano realizację następujących prac: Wykonanie koryta w jezdni o średniej głębokości 20 cm od km 0+463 do km 0+697 i szerokości 5,4 m. Profilowanie i zagęszczenie podłoża od km 0+463 do km 0+697 i szerokości 5,4 m. Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm po zagęszczeniu od km 0+463 do km 0+697 i szerokości 5,4 m. Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem od km 0+463 do km 0+697 i szerokości 5,4 m. Wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm od km 0+463 do km 0+697 i szerokości 5,4 m. Na odcinku przewidzianym do realizacji w ramach niniejszego postepowania szerokość nawierzchni wynosi 5,0 m. Jezdnia ograniczona zostanie krawężnikiem betonowym wystającym na 12 cm od strony chodnika, krawężnik musi zostać ułożony na ławie betonowej z oporem z betonu B-15, a od strony pobocza opornikiem betonowym 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15 zaniżonym w stosunku do warstwy ścieralnej 1 cm. Na wjazdach zaprojektowano ograniczenie nawierzchni krawężnikiem betonowym najazdowym 25x15x100 wystającym na 4 cm. Pochylenie jezdni jednostronne 1,5% w kierunku pobocza strona lewa drogi od km0+463 do km 0+586 oraz pobocza drogi o szerokości 1 m na długości 234 m. Od km 0+586 do km 0+697 pochylenie jednostronne w kierunku krawężnika.

Na odcinku od km 0+463 do km 0+586 należy ułożyć ściek z elementów prefabrykowanych betonowych 60c50c15 na ławie betonowej z betonu B-15. Na wszystkich łukach zastosowano pochylenie 1,5%. Wzmocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm o Rm od 1,5 –2,5 MPa wykonać od km 0+463 do km 0+697 na całej szerokości jezdni – 5,0m. Ilość cementu 25kg/m²-35portl.

Warstwę górną należy wykonać na całej szerokości nawierzchni od km 0+463 do km 0+697 – 5,0m o gr. 20 cm z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm. Na tak przygotowanej podbudowie wykonać skropienie emulsja asfaltową podbudowy tłuczniowej i między warstwowo.

Po wykonaniu podbudowy wykonujemy nawierzchnię z mieszanek mineralno - bitumicznych dla ruch KR-1-2,-AC11W warstwa wiążąca w ilości 100 kg/m2 gr. 4 cm.,KR1-2,-AC11S warstwa ścieralna w ilości 100 kg/m2 gr 4cm. Technologia robót została przedstawiona w części graficznej dokumentacji technicznej – min. przekrój poprzeczny drogi."

W przetragu branę pod uwagę będą 2 czynniki: cena oraz gwarancja. Na budowę drogi będzie czas do 21 maja 2021 roku.