fbpx

Harmonogram sesji w Ryczywole

Przewodniczący Rady Gminy w Ryczywole opublikował harmonogram sesji kwietniowej.

20 kwietnia informowaliśmy o planowanej na przyszłą środę posiedzenie z udziałem ryczywolskich radnych. Dziś publikujemy harmonogram sesji przygotowany przez przewodniczącego Łukasza Krzyśko.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. Poz. 506 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy zwołuję XVII Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ryczywół, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury. 

Przed wejściem na salę obrad każda osoba zobowiązana jest do założenia maseczki ochronnej i rękawiczek wydawanych przez pracownika ds. obsługi rady gminy.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy regulaminowe.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracach między Sesjami.
 6. Informacja przewodniczących komisji Rady Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ w Obornikach.
 8. Informacja z posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Obornikach.
 9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku.
 1. Składanie interpelacji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ryczywół na lata 2020 – 2028.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w wyniku epidemii.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców w celu złagodzenia skutków gospodarczych epidemii.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności wśród zwierząt na 2020 r.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zakończenie.