fbpx

Ukończyli mural na budynku SP2 w Obornikach (foto)

Na budynku Szkoły Podsta­wowej nr 2, przy ulicy Piłsud­skiego pojawił się wielkofor­matowy mural. W barwnej i dynamicznej formie prezen­tuje on niepełnosprawnego sportowca. Jest to część niezwykłej kampanii społecz­nej „Aktywność MURowana”, do której Gminę Oborniki za­prosiło stowarzyszenie CREO.

 

„Aktywność MURowana” to hasło kampanii społecznej, poprzez któ­rą Stowarzyszenie CREO wspiera i promuje aktywność osób z nie­pełnosprawnościami.

Stowarzyszenie CREO już od 17 lat wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez realizację programów edukacyjnych w szko­łach. Szkoli w tematyce starości, niepełnosprawności i zaangażowa­nia obywatelskiego, a także rozwija wolontariat angażując w działania wszystkie grupy wiekowe.

W ramach projektu Aktywność MURowana na terenie 4 gmin Wielkopolsce, w tym w Obor­nikach, tworzone są murale wielkoformatowe.

Celem kampanii społecznej CREO jest próba zwrócenia uwa­gi na różnorodne aktywności spo­łeczne i zawodowe osób z niepeł­nosprawnościami, które podejmują w życiu takie same aktywności jak osoby pełnosprawne – są sportow­cami, prowadzą swoje biznesy, speł­niają się w roli rodziców. Dlaczego więc nie są postrzegani w taki sam sposób?

Mural na ścianie Szkoły Pod­stawowej nr 2 prezentuje dwóch rugbistów na wózkach walczą­cych o piłkę. Rugby na wózkach (niegdyś zwane „murderball”) to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin para­olimpijskich na świecie, ze swoimi korzeniami w koszykówce, hoke­ju na lodzie i futbolu amerykań­skim. To gra bardzo dynamiczna i widowiskowa, która wymaga od zawodników intensywnego przygotowania fizycznego i tak­tycznego. To właśnie zawodnicy tej dyscypliny byli inspiracją do stwo­rzenia dzieła na budynku szkoły.

Aktywność MURowana – co kryje się za tym hasłem?

Mural, jak część street artu, to sztu­ka przełamująca stereotypy, wy­chodząca poza ramy, skłaniająca do dialogu i refleksji. Samo słowo ‘mural’ może sugerować istnienie mentalnej, społecznej, czy psy­chologicznej bariery, ale również potrzebę jej przezwyciężenia i przełamania. Prowadzona kam­pania społeczna służyć ma redukcji istniejących stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami, propagowaniu pozytywnych i pro społecznych postaw oraz edukowa­niu odbiorców w tematyce aktyw­ności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

CREO – kampania społeczna ważnym elementem edukacji

Aby wzmocnić siłę przekazu w młodszej grupie odbiorców w projekt włączonych zostanie 12 szkół z Wielkopolski. Uczniowie i uczennice wezmą udział w dzia­łaniach edukacyjnych na temat niepełnosprawności. Przed każ­dą z grup uczniowskich zostanie także postawione zadanie prze­prowadzenia kampanii społecz­nej na terenie szkół w tematy­ce promującej aktywność osób z niepełnosprawnościami!

Zostawiliśmy swój ślad!

Oficjalne otwarcie muralu odby­ło się w środę, 24 listopada! Bur­mistrz Obornik Tomasz Szrama, mieszkańcy Obornik, społecz­ność Szkoły Podstawowej nr 2 oraz prezes Stowarzysze­nia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Przyjaciel”, spotkali się tego dnia, aby promować aktywność osób z niepełnosprawnościa­mi. W trakcie wydarzenia każdy z uczestników mógł zostawić swój ślad na muralu i dzięki temu zostać jego współtwórcą.

FB CREO

INSTA­GRAM: 

Twórcami muralu są Mark Mak­simovich, Jarosław Ptak i Anna Waluś.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Woje­wództwa Wielkopolskiego.