fbpx

Rada pedagogiczna w dobie pandemii

Czy wysłanie poprzez dziennik elektroniczny do rady pedagogicznej prośby o zaopiniowanie arkusza organizacji szkoły na przyszły rok, propozycji zmian w statucie szkoły w związku z organizacją zdalnego nauczania można uznać za formę prowadzenia zdalnej rady pedagogicznej? Jak w takim razie sporządzić protokół z takiej rady i czy należy dokonać zmian w regulaminie rady pedagogicznej w związku ze zmianą sposobu jej prowadzenia?

Odpowiedź:

Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) dopuszczają odbywanie posiedzeń rady pedagogicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ale wydaje się, że przedstawiony w pytaniu sposób działania nie jest całkowicie właściwy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 11a ust. 1 przywołanego rozporządzenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty - także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Z kolei art. 69 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe stanowią, że przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

Wobec powyższego dyrektor powinien najpierw powiadomić, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszystkich nauczycieli o terminie i porządku posiedzenia rady. To pozwoli na uczestnictwo w zebraniu wszystkich nauczycieli. Realizacja kompetencji stanowiących i opiniujących rady pedagogicznej musi odbywać w się w sposób formalny, Nie wystarczy więc samo przesłanie do nauczycieli np. propozycji zmian w statucie szkoły. Ponieważ rady podejmuje uchwały i wydaje opinię w drodze głosowania, dyrektor musi zadbać o to, by każdy członek rady miał możliwość oddania głosu, a wynik głosowania był znany wszystkim. Nie ma też istotnych przeszkód w dokumentowaniu przebiegu posiedzenia. Można to uczynić poprzez sporządzenie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. Ważne, by treść tych dokumentów odpowiadała faktycznemu przebiegowi zebrania i zwierała informacje o podjętych przez radę uchwałach i decyzjach. W przypadku sporządzania protokołu wszystkie niezbędne informacje dyrektor powinien przekazać drogą elektroniczną nauczycielowi odpowiedzialnemu za przygotowanie protokołu.

Co do konieczności zmian w regulaminie rady pedagogicznej, to będzie to uzależnione od jego dotychczasowej treści. Należy jednak przyjąć, że w większości przypadków regulaminy nie określają szczegółowo sposobu i miejsca odbywania posiedzeń rady. Nie ma w nich również zapewne przepisu mówiącego, że wymagana jest fizyczna obecność nauczyciela w miejscu posiedzenia. Jeśli więc regulamin nie jest na tyle precyzyjny i nie zwiera powyższych uregulowań to nie widzę konieczności jego zmiany.

Zapamiętaj: 

Przepisy rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty umożliwiają wykonywanie czynności organów kolegialnych szkoły w sposób zdalny.

 

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),

 

Jacek Miklasiński
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/