fbpx

Oborniki. 50-ta sesja Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Paweł Drewicz zaprasza na L (50) sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 22 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLVIII (nadzwyczajnej) i XLIX sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2022 (osoba referująca: Z-ca Skarbnika Gminy Oborniki p. Joanna Lupa).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2022-2041(osoba referująca: Z-ca Skarbnika Gminy Oborniki p. Joanna Lupa).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. Iwona Chmielarczyk).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oborniki na rok 2022” (osoba referująca: Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. Iwona Chmielarczyk).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Oborniki na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji (osoba referująca: Kierownik Biura Promocji i Sportu p. Krzysztof Sroka).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Obornik uprawnień do ustalania niektórych cen i opłat (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Przemysław Mączyński).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Obornikach stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Kiszewo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości położonej w miejscowości Podlesie, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 22. Informacja w sprawie możliwości budowy szkoły podstawowej w Bogdanowie w modelu finansowania w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) – (osoba referująca: przedstawiciel Ogólnopolskiego Operatora Oświaty p. Ryszard Grobelny).
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Obornikach.
 24. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 25. Wolne głosy i wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

Zachęcamy do oglądani sesji na portalu esesje.tv. W programie obrad jak widać kilka ważnych finansowych decyzji!

źródło: UMiG Oborniki