fbpx

Obradowali do prawie pierwszej w nocy!

Kolejna posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie zakończyło się w środku nocy.

Łukasz Zaranek zwołał XLIV Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 24 lutego 2021 roku na godz. 16.00. W proponowanym porządku obrad znalazły się:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL i XLII i XLIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5. Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno

6. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.

7. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

8. Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno.

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno,

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1921/14 położonej w miejscowości Rogoźno,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Wielka Poznańska 42/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,

d) uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Oborniki

e) Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2021 roku,

f) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

g) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

h) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

i) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

j) przekazania petycji wg właściwości,

k) przekazania petycji wg właściwości,

l) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021,

m) zmian w WPF na lata 2021-2037.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie

Sesja rozpoczęła się z dużym opóźnieniem, bo o 17:11. Powodem były problemy techniczne. Radni zakończyli obrady o 00:41. Rok temu przewodniczący zapowiadał zmiany. Zapomniał?