fbpx

Za brak skrzynki pocztowej grozi nawet 10.000 zł

Brak przydomowej skrzynki pocztowej może kosztować właściciela posesji nawet 10.000 zł.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła w lutym datę wyborów prezydenckich na 10 maja. W międzyczasie Sejm przyjął ustawą, zgodnie z którą głosowanie ma się odbyć w systemie korespondencyjnym. Czy tak się faktycznie stanie to do końca nie wiadomo. Pracują nad ustawą w tej chwili senatorowie. Potem ponownie powróci ona do Sejmu. Czy zostanie ostatecznie przyjęta?

Jeśli faktycznie dojdzie do wyborów korepondencyjnych to listonosze będa dostarczać pakiety wyborcze do skrzynek pocztowych. O obowiązku ich posiadania mówi art. 40. Prawa Pocztowego (ustawa z 23 listopada 2012 roku). 

Art. 40. 1. Właściciel lub współwłaściciele:

1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,

2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

– są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

3. Operator wyznaczony ma prawo instalowania i użytkowania na obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zainstalowania przez operatora wyznaczonego własnych oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z ust. 3.

5. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak również warunki dostępu dla operatorów pocztowych, mając na uwadze zapewnienie:

1) bezpieczeństwa obrotu pocztowego;

2) dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla operatorów pocztowych.

 

W dobie internetu wiele osób nie posiada takiej skrzynki. Zgodnie z artykułem 40 jest ona wymagana. Za jej brak grozi kara od 50 zł do 10.000 zł. O karach mówi artykuł 127. ustawy z 2012 roku:

1. Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40 oddawcze skrzynki pocztowe,
 
2. Karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na podstawie zawiadomienia o naruszeniu obowiązków, o których mowa w ust. 1.
 
3. Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10.000 złotych. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu.
 
4. Prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.