fbpx

Oborniki. Sesja Rady Miejskiej 30.11.2021

30 listopada odbędzie się XXXIX (39) sesja Rady Miejskiej Obornik. Sesja rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach.

W programie sesji między innymi decyzje w zakresie zmiany planu zagospodarowania, są to zawsze bardzo ważne decyzje dla mieszkańców! Podjęta będzie również decyzja o zawarciu porozumienia z Miastem Poznań na spalanie śmieci zmieszanych w poznańskiej spalarni. Transmisje z sesji Rady Miejskiej w Obornikach publikowane są na stronie https://sesja.oborniki.pl/

Porządek obrad XXXIX (39) sesja Rady Miejskiej Obornik:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2021 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2021-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Oborniki, które nie wygasają z upływem roku 2021 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Przemysław Mączyński).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Oborniki na 2022 rok” (osoba referująca: Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego p. Iwona Chmielarczyk).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Oborniki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym p. Błażej Matczuk).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Biura Rady p. Paulina Kłossowska).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju p. Andrzej Proniewicz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Poznań zadania własnego Gminy Oborniki w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego wraz z towarzyszącymi usługami – rejon ulic: Czarnkowska, Droga Leśna, Wybudowanie w Obornikach (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 200/1 położonej w miejscowości Łukowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Maniewo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf-Gała).
 21. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 22. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.

źródło: UMiG Oborniki