fbpx

Praca w GOPS w Ryczywole

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole ogłasza nabór na stanowisko - opiekun w ośrodku pomocy społecznej.

Umowa zostanie zawarta na okres ok. 6 miesięcy na zastępstwo. 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo  polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków: opiekunka domowa, opiekunka środowiskowa, opiekun medyczny, opiekun osoby niepełnosprawnej, lub wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna w ośrodku pomocy społecznej,
 2. doświadczenie w pracy z osobą starszą lub niepełnosprawną,
 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną, dotyczących usług opiekuńczych,
 4. wysoka kultura osobista,
 5. umiejętność samodzielnego organizowania czasu pracy,
 6. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 7. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
 8. umiejętność pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
 9. empatia,
 10. odpowiedzialność,
 11. obowiązkowość, uczciwość i rzetelność,
 12. zaangażowanie i odporność na stres.
 1. Zakres wykonywanych zadań:
 1. czynności higieniczno – pielęgnacyjne,
 2. czynności gospodarcze,
 3. czynności opiekuńcze,
 4. czynności aktywizujące społecznie,
 5. przygotowywanie lub dostarczanie podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia,
 6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 7. współpraca z pracownikami socjalnymi oraz innymi instytucjami w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji usług opiekuńczych,
 8. inne zadania zlecone przez kierownika ośrodka.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. cechy wykonywanej pracy - praca jednozmianowa, praca na terenie Gminy Ryczywół,
 2. w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. oryginał listu motywacyjnego i curriculum vitae,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. podpisany oryginał klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 7. oryginał oświadczenia, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 8. oryginał oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole bądź listownie (ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół) w terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole".