fbpx

Porządek obrad obornickiej rady

W środę 27 maja oborniccy radni zajmować się będą m.in. sezonem kąpielowym.

Przewodniczący Paweł Drewicz przedstawił harmonogram sesji majowej. To pierwsze spotkanie radnych od lutego. Rada będzie podejmowała decyzje m.in. w sprawie sezonu kąpielowego, przystanków autobusowych czy Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Dąbrówka Leśna w gminie Oborniki na lata 2020-2024.

Sesja 27 maja odbędzie się w trybie zdalnym, [zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.)]

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Obornikach.
4. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
6. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
7. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i prezesów spółek.
8. Informacja dotycząca działalności i organizacji pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach w 2019 r. (osoba referująca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej p. Hanna KniatSzymańska).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2020 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki na lata 2020-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości cen z tytułu przewozu osób, rzeczy i zwierząt w ramach gminnych przewozów pasażerskich Gminy Oborniki (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju p. Andrzej Proniewicz).
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oborniki oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (osoba referująca: Inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju p. Andrzej Proniewicz).
13. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Oborniki na rok 2020 (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).  
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Oborniki w 2020 r. (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Dąbrówka Leśna w gminie Oborniki na lata 2020-2024 (osoba referująca: Kierownik Biura Pozyskiwania Funduszy p. Beata Nowak).
16. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr IV/29/14 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej w miejscowości Bogdanowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego p. Lidia Kizior-Pietrzak).v
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 16 o pow. 0,2100 ha; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna BachRydzewska).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Dąbrówka Leśna, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. nr 16 o pow. 0,4000 ha; osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna BachRydzewska).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Objezierze, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki oddanej w trwały zarząd Obornickiemu Centrum Sportu (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna BachRydzewska).
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Marszewiec, obręb Rożnowo, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w miejscowości Sycyn, gmina Oborniki, stanowiącej własność
Gminy Oborniki, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki przy ulicy Polnej, stanowiącej własność Gminy Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (dz. nr 2978/14; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (dz. nr 2978/15; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (dz. nr 46/5; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Słonawy, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki (dz. nr 46/6; osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Gospodarki Mieszkaniowej p. Monika Rasztorf).
27. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
28. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
29. Wolne głosy i wnioski.
30. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach
Paweł Drewicz