fbpx

Doradztwo podatkowe – identyfikacja obszarów potencjalnych ryzyk podatkowych

O ryzyku podatkowym mówimy wtedy, gdy zachodzi zdarzenie, którego wystąpienie lub brak może mieć negatywny wpływ na realizację celów wyznaczonych w ramach polityki podatkowej firmy. Firmy zewnętrzne zajmujące się tax advisory, są w stanie zidentyfikować obszary potencjalnych ryzyk podatkowych.

Jakie są źródła ryzyka podatkowego?

 Ryzyko podatkowe mogą kształtować czynniki zarówno tradycyjne, jaki i tzw. nowe. W zewnętrznych źródłach ryzyka podatkowego wymienia się najczęściej: niestabilne prawo podatkowe, zmieniające się interpretacje prawa podatkowego (w tym orzeczenia sądów administracyjnych), podejście fiskalne organów skarbowych, zmiany w otoczeniu prawnym, a także zmienne uwarunkowania rynkowe. Do wewnętrznych źródeł ryzyka podatkowego zaliczamy natomiast: niewystarczającą wiedzę pracowników, niewłaściwy podział obowiązków pracowniczych, brak jasnych i skutecznych wewnętrznych procedur, problemy z wymianą informacji między działami, brak dokumentacji transakcji, brak zaangażowania komórki odpowiedzialnej za podatki w przygotowanie transakcji, błędy w systemach informatycznych, a także niewykorzystany potencjał systemów informatycznych.

Jakie są skutki braku zarządzania ryzykiem podatkowym?

Jeśli przedsiębiorca nie dopilnuje spraw związanych z podatkami w swojej firmie lub zbagatelizuje zmieniające się prawo, może to skutkować nieprzyjemnościami. Skutki braku zarządzania ryzykiem skarbowym mogą okazać się bardzo dotkliwe. Przede wszystkim powstaną zaległości podatkowe, takie jak odsetki karne, sankcje czy utrata przywilejów podatkowych. Ponadto poniesie on odpowiedzialność karnoskarbową oraz odpowiedzialność podmiotów zbiorowych. Do skutków biznesowych zalicza się obniżoną opłacalność transakcji lub działalności, zwiększenie obciążeń podatkowych czy np. pogorszenie wizerunku firmy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tax advisory poland, sprawdź stronę https://www.crowe.com/pl/en-us/services/doradztwo-podatkowe.