fbpx

55.000 zł na remont kościoła w Wełnie

Jak poinformował Michał Zieliński Wojewoda Wielkopolski dotację Konserwatora Zabytków otrzymała parafia w Parkowie na remont kościoła w miejscowości Wełna.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dysponując środkami z budżetu państwa, w części, których dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, udzieli w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach 31 umów zawartych z Beneficjentami. Przyznane dotacje celowe dotyczą współfinansowania prac przy udziale środków własnych właścicieli zabytków oraz pozyskanych również z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków dofinansował poszczególne etapy prac przy obiektach zabytkowych takich jak: polichromie ścienne, ołtarze, nagrobki, płyty epitafijne, oraz inne zabytki ruchome w obiektach sakralnych i świeckich - witraże, obrazy, rzeźby oraz detale architektoniczne, mając na uwadze przede wszystkim stan ich zachowania oraz wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Ważnym czynnikiem był także stopień finansowego zaangażowania wnioskodawcy przy realizacji prac.

Na liście dotowanych prac znalazła się inwestycja w Wełnie. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego należy do parkowskiej parafii. Na prace w świątyni Konserwator Zabytków przeznaczył 55 tys. zł.