Gotowi Do Działania w Rogoźnie i Ryczywole

Michał Bogacz to lider Komitetu Wyborczego Wyborców Gotowi Do Działania. Kto jeszcze znajduje się na tej liście?

KWW Gotowi Do Działania to lista z kandydatami do Rady Powiatu Obornickiego. Obejmuje ona okręg 2, a więc gminy Rogoźno i Ryczywół. 

Bogacz Michał

Nr 1 na liście

38 lat, żonaty, trójka dzieci, mieszkaniec Ryczywołu, obecnie pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Ryczywole

"Jako Radny Powiatu Obornickiego będę zajmował się głównie kwestiami budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, wykorzystując przy tym wieloletnie doświadczenie przy pozyskiwaniu dofinansowania unijnego i krajowego. Ważny jest dla mnie rozwój przedsiębiorczości i szeroko rozumianej ochrony środowiska. Zakres ten jest mi bliski z uwagi na zawodowe zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa PWiK w Obornikach i ciągłą rozbudowę infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”.

Andrzej Olenderski

Nr 2 na liście

59 lata, żonaty,  mieszkaniec Rudy.

„Ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie samorządowe, jako radny chciałbym poświecić szczególną uwagę kwestiom związanym z rozwojem, rozbudową i modernizacją powiatowej infrastruktury drogowej oraz infrastruktury ochrony zdrowia. Zależy mi na poprawie bezpieczeństwa mieszkańców oraz łatwiejszym dostępie do lekarzy specjalistów w ramach Podstawowej i Szpitalnej Opieki Zdrowotnej."

Nowak Mariusz

Nr 3 na liście

41 lat, żonaty, trójka dzieci, mieszkaniec Skrzetusza.

„Ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jako radny chciałbym poświęcić szczególną uwagę kwestiom związanym z rolnictwem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz rozwojem infrastruktury drogowej. W całym powiecie widzę potrzebę poprawy infrastruktury drogowej, która ma duże znaczenie w rozwoju działalności rolniczej i gospodarczej. Jesteśmy powiatem wykorzystującym w przeważającym obszarze potencjał związany z uprawą roślin i hodowlą zwierząt. Dołożę wszelkich starań, aby ten dział naszej lokalnej gospodarki mógł się jeszcze lepiej rozwijać."

Długosz Agnieszka (zd. Pyssa)

Nr 4 na liście.

45 lat, mężatka, jedno dziecko, mieszkanka Rogoźna.

 „Spośród zadań Rady Powiatu najbliższe są mi kwestie społeczne i ochrony zdrowia. Są one zgodne z moją chęcią niesienia pomocy innym oraz rozwijania szeroko rozumianej współpracy.  Rozwój infrastruktury służby zdrowia, dostęp do specjalistów poprawią jakość życia mieszkańców naszego regionu. Dołożę wszelkich starań, aby mieć skuteczny wpływ na rozwój naszego miasta i okolic.”

Muszyński Marian

Nr 5 na liście

67 lat, żonaty, trójka dzieci, trójka wnuków, mieszkaniec Rogoźna.

"Ze względu na posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jako radny chciałbym poświecić szczególną uwagę kwestiom związanym z rozwojem gospodarczym oraz rozbudową infrastruktury sportowej naszego powiatu. Zależy mi na stworzeniu w naszym powiecie korzystnych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej”.

Kamil Walkowiak

Nr 6 na liście.

30 lat, kawaler,  mieszkaniec Rogoźna.

"Jako kandydatowi do Rady Powiatu najbliższe są mi zagadnienia związane oświatą, kulturą i sprawami społecznymi. Moim celem jest też poprawa powiatowej infrastruktury oświatowej jak również remonty dróg i budowa ścieżek rowerowych."

Marta Strzykała

Nr 7 na liście

32 lata, dwoje dzieci, mieszkanka Boguniewa.

„Spośród zadań Rady Powiatu najbliższe są mi kwestie społeczne, kultura i oświata. Są one zgodne z moją chęcią niesienia pomocy innym, rozwijania współpracy w lokalnych społecznościach (sołectwach), dbania o placówki oświatowe, których poziom i jakość zadecydują o przyszłości naszych dzieci. Chciałabym także zaangażować się w realizację bieżących potrzeb sołectw z terenu powiatu m.in.:

  • poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych,
  • budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych,
  • poprawa infrastruktury drogowej.”

Swoboda Magdalena

Nr 8 na liście

41 lat, mężatka, dwoje dzieci, mieszkanka Ryczywołu


„Jestem radną Rady Gminy Ryczywół i Wiceprzewodniczącą Rady w mijającej kadencji. W ciągu ostatnich 8 lat aktywnie działałam na rzecz poprawy estetyki Ryczywołu, tworzenia placów zabaw i ziemnego toru rowerowego dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej dla dorosłych. Skutecznie promowałam wieś i gminę Ryczywół poza jej granicami. Jako kandydatka do Rady Powiatu  Obornickiego  będę  kontynuować pracę na rzecz budowania i integracji lokalnej społeczności. Wśród inicjatyw, jakie chciałabym podjąć, są:

  • współpraca z gminami wchodzącymi w skład powiatu,
  • rozwój inicjatyw społecznych,
  • rozwój współpracy międzynarodowej.”

Seredyńska Alicja

Nr 9 na liście.

45 lat, rozwódka, jedno dziecko, mieszkanka Lipy.

W związku z wieloletnią działalnością na rzecz dzieci i młodzieży, spośród zadań Rady Powiatu najbliższe są mi kwestie związane z oświatą, kulturą i sprawami społecznymi. W mojej pracy chciałabym się skupić na poprawie warunków nauczania i doposażeniu szkół, wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych oraz dostosowaniu oferty kulturalnej do ich potrzeb i możliwości. Chciałbym również poprawy jakości dróg powiatowych oraz ich bezpieczeństwa. Jako mieszkanka Lipy, bezsilna w sprawie odwodnienia drogi, czy braku chodników przy drodze powiatowej biegnącej przez wieś, zdaję sobie sprawę jak ważne są to sprawy dla mieszkańców, ich bezpieczeństwa i jakości życia.”

ulotka bogacz 02

Sfinansowano z "KWW Gotowi Do Działania".