fbpx

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz dla studentów, którzy na stale zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zaś kandydatów do tego stypendium zgłasza starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu według przynależności kandydata do stypendium do miejsca zamieszkania.

Wszystkie dokumenty, w tym nowy regulamin udzielania stypendiów dla uczniów, wzory wniosków i zobowiązań dostępne są na stronie internetowej Województwa Wielkopolskiego, pod adresem: www.umww.pl w zakładce biuletyn informacji publicznej → Sejmik Województwa Wielkopolskiego → Uchwały → Uchwały Sejmiku – IV Kadencja → Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Sejmiku w dniu 22 lipca 2013r.→ poz. XXXVI/715/13.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

uczą się lub studiują w trybie dziennym

osiągają najlepsze wyniki w nauce (zgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane wnioski uczniów, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali średnią ocen 4,20 lub niższą oraz słuchaczy i studentów, którzy uzyskali za poprzedni rok nauki średnią 4,00 lub niższą)

pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć 650 zł netto albo 740 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci)

Do wniosku o stypendium należy dołączyć odpowiednio:

Zaświadczenie ze szkoły lub  uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki przez wnioskującego  z wyłączeniem ust. 2 i 3.

Świadectwo  z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej

Świadectwo z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku

Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta, w momencie składania wniosku (dot. 1-3)

Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób – zgodnie z Załącznikiem nr 4

Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta z wyłączeniem osób dot. ust. 7

Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej– zgodnie z Załącznikiem nr 5

Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy.

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – zgodnie z Załącznikiem nr 6

Kserokopia aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu)

Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci – zgodnie z Załącznikiem nr 7

Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności bądź orzecznika ZUS z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS  (oryginał do wglądu)

Zaświadczenia pozostałych niepełnoletnich członków rodziny o statusie ucznia

Zaświadczenia pozostałych osób będących na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego, że za poprzedni rok kalendarzowy nie uzyskały dochodów

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami, o których wyżej mowa należy składać w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu p. 217),  w terminie do:

25 września 2013 r. – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

20 października 2013 r. – słuchacze i studenci

Uwaga! W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.

Informacje uzupełniające:

-          w roku szkolnym/akademickim 2012/2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał łącznie 6 stypendiów dla uczniów z terenu Powiatu Obornickiego ( 5 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 1 dla studentów);

-          warunkiem otrzymywania stypendium w II okresie/semestrze jest złożenie do 20 marca roku następującego po przyznaniu stypendium zaświadczenia o kontynuacji nauki do  Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Informacji osobom zainteresowanym udzielają pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Obornikach (tel. 61 29 73 104, 61 29 73 142, 61 29 160).

Szczegóły dostępne są na stronie Starostwa - kliknij tutaj.