fbpx

Kolejna umowa realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej została podpisana

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach podpisało umowę na rozbudowę systemu monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej.

We wtorek, 1 października 2019 roku podpisano kolejną umowę w ramach wdrażanego projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Oborniki -

I etap" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa dotyczy realizacji zadania pn. Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej".

Zakres kontraktu obejmuje wdrożenie nowoczesnych systemów techniczno-informatycznych, umożliwiających prowadzenie nadzoru (monitoringu) i diagnostyki pracy systemu dystrybucji wody oraz systemu kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Oborniki. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych działań Przedsiębiorstwa, zmierzających do usprawnienia procesu zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym oraz obniżania kosztów ich funkcjonowania. Działania te można podzielić na następujące grupy:

 1. Rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej,

 2. Rozbudowę systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej),

 3. Dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego na bazie GIS, usprawniającego zarządzanie aktywami spółki,

 4. Budowę, kalibrację i wdrożenie modelu matematycznego systemu dystrybucji wody,

 5. Budowę, kalibrację i wdrożenie modelu matematycznego systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,

 6. Przeprowadzenie integracji systemu GIS z opracowanymi w ramach niniejszego zadania modelami matematycznymi systemu dystrybucji wody i systemu kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej,

 7. Przeprowadzenie integracji wdrażanych narzędzi informatycznych (systemu GIS
  i modeli informatycznych) z systemem bilingowym, funkcjonującym obecnie
  w przedsiębiorstwie Zamawiającego;

 8. Wdrożenie dedykowanych narzędzi informatycznych, wspomagających proces zarządzania systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, umożliwiającym ocenę kondycji technicznej sieci, poziom strat wody w sieci wodociągowej, wykorzystującym w tym celu dane z systemu GIS, SCADA, modeli matematycznych oraz bilingu.

W ocenie Zamawiającego, zrealizowanie zadania pn. „Rozbudowa systemu monitoringu oraz połączenie z systemem nadrzędnym GIS sieci wodno-kanalizacyjnej” umożliwi podniesienie poziomu usług w obszarze informatyzacji Spółki, ponadto przyczyni się do efektywnych kosztowo rozwiązań związanych z zarządzaniem majątkiem sieciowym, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury technicznej Przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu jakości świadczonych usług. Budowa nowoczesnego systemu monitoringu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej usprawni wdrożenie procedur związanych z ograniczeniem strat wody i liczby awarii. Z kolei, opracowanie numerycznego modelu matematycznego sieci wodociągowej umożliwi przeprowadzenie optymalizacji hydraulicznych warunków pracy systemu dystrybucji wody, a co za tym idzie – przyczyni się do ograniczenia energochłonności układów pompowych.

Nadrzędnym elementem systemu pozostaje zintegrowany system informacji przestrzennej/geograficznej (GIS). GIS pozwala na powiązanie elementów infrastruktury i ich lokalizacji w terenie z funkcjami operacyjnymi. Istotą projektowanego systemu GIS jest możliwość dokonywania analizy danych w wymiarze przestrzennym, docelowo umożliwiających diagnostykę sieci oraz optymalizację hydrauliczną poprzez powiązanie systemu z modelem hydraulicznym i SCADA. 

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum, którego liderem firma UNISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, a wartość zadania wynosi 1.570.275,44 zł brutto.

pwik oborniki