Po co tylu zastępców w radach?

We wszystkich radach gmin przewodniczący mają po 2 zastępców. Czy ma to sens?

Rogoźno i Ryczywół mają po 15 radnych. O 6 więcej mają Oborniki. Na czele rad stoją przewodniczący, którzy mają do pomocy 2 zastępców. Tak jest we wszystkich rzech samorządach. Rada to niezwykle ważny organ. Ma wiele kompetencji. Poniżej za infor.pl przedstawiamy część z nich.

Do wyłącznej właściwości rady należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta/burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta/burmistrza,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie srudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Przy tak szerokim spectrum możliwości działania, jak i też odpowiedzialności, wydawać się powinno, że najważniejsze osoby w radach powinny często uczestniczyć w spotkaniach, zebraniach. Tak się dzieje w gminach Rogoźno i Ryczywół. Często można dostrzec Macieja Kutkę, ale także Pawła Wojciechowskiego i Huberta Kuszaka. W Ryczywole tak jest w przypadku Genowefy Nędzy i Mariana Głowa, którzy często pojawiają się z przewodniczącym Łukaszem Krzyśko. 

Zupełnie inaczej jest w Obornikach. Sesje prowadzi Paweł Drewicz. Czasem zastępuje go Henryk Brodniewicz. Ariel Mańczak nawet nie ma możliwości na razie prowadzenia sesji.  Na zebraniach wiejskich ujrzenie, któregokolwiek z panów to spore wydarzenie. To staje się szczególnie niezrozumiałe, gdy uświadomimy sobie, że w tej gminie nie ma już jednomandatowych okręgów wyborczych. Po co więc tylu wiceprzewodniczących? Czy faktycznie każda z tych rad w ogóle potrzebuje tylu zastępców przewodniczących? Na koniec tylko dodamy, że w Obornikach był pomysł na trzeciego wiceprzewodnicącego.

Dodaj komentarz

Zasady są częścią składową polityki prywatności: https://www.eoborniki.pl/home/polityka-prywatnoci.html. Treści użytkownika serwisu eoborniki zwanego Autorem komentarza - zamieszczane, prezentowane, przechowywane i udostępniane są w serwisie eoborniki.pl w imieniu własnym Autora komentarza, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Autor komentarza zamieszcza treści dobrowolnie i nie domaga się za to zapłaty.
Dane gromadzone w serwisie to: adres IP, adres email, nazwa autora komentarza. Usuniecie komentarza oraz wszystkich danych możliwe jest po przesłaniu maila z adresu wprowadzonego w trakcie przesłania wpisu na adres kontakt@eoborniki.pl.
Eoborniki.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści zamieszczonych, publikowanych, przechowywanych i udostępnianych przez Autora komentarza na stronach serwisu. Eoborniki.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia, zmiany wpisów uznanych za obraźliwe, niezgodne z prawem lub inne według uznania.
Przesłanie komentarza jest jednoznaczne z potwierdzeniem przeczytania i akceptacją niniejszych zasad.
W wypadku zauważenia naruszenia Zasad oraz innych uwag prosimy o zgłoszenie na adres kontakt@eoborniki.pl.


Kod antyspamowy
Odśwież