fbpx

Powtarzają sprzedaż wozu strażackiego (foto)

W pierwszym terminie nie znalazł się chętny na zakup wozu strażackiego STAR 244, który jest własnością Gminy Ryczywół.

W pierwszym terminie nie znalazł się chętny na zakup ryczywolskiego wozu strażackiego. Ówczesna cena minimalna wynosiła 7700 zł brutto. Teraz jest znacznie niższa, bo 5000 zł brutto.

Treść ogłoszenia Wójta Gminy Ryczywół:

OGŁOSZENIE NR 2/2021 w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki Star 244 będącego własnością Gminy Ryczywół

Wójt Gminy Ryczywół ponownie ogłasza na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze  zm.), że posiada na sprzedaż pojazd pożarniczy marki STAR 244, rok produkcji 1977, przebieg  31183 km, rok pierwszej rejestracji: 1988,  badanie techniczne ważne do: 02.02.2022r.

1. Oferta cenowa winna być złożona po uprzednich oględzinach obecnego stanu pojazdu. W/w pojazd pożarniczy, będący przedmiotem sprzedaży można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą uprawnioną przez sprzedającego do kontaktu p. Jacek Grabowski  tel. 661 533 735.

2. Oferty  na kupno  samochodu wg załączonego formularza wraz z podpisaną klauzula informacyjną, należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ryczywole do dnia 11.05.2021 r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach opisanych następująco:

- Oferta na zakup samochodu pożarniczego marki STAR 244,

- dane osoby bądź podmiotu, przez którego oferta jest składana.

3. Koszty związane z nabyciem samochodu oraz koszty transportu ponosi kupujący.

4. Cena proponowana nie może być niższa niż 5.000,00 zł (pięćtysięcyzłotych00/100).

5. Spośród ofert złożonych w terminie sprzedający wybierze ofertę z najwyższą ceną.

6. Oferent z najwyższą zaproponowaną ceną zakupu samochodu zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie o terminie podpisania umowy. Kupujący otrzyma fakturę zakupu zawierającą cenę zakupu samochodu - sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT (Pismo z dnia 5 grudnia 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.725.2018.1.AJB).

7. W przypadku braku podpisania umowy w wyznaczonym przez sprzedającego terminie, sprzedający uprawniony będzie do wyboru kolejnej ze złożonych ofert.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.