fbpx

Za tydzień obradują rogozińscy radni

Na 24 lutego zwołał sesję przewodniczący Łukasz Zaranek.

Rogozińscy radni zajmą się m.in. nazewnictwem ulic. Rozbudowa miasta pociąga za sobą konieczność prowadzenia ewidencji nieruchomości. Tak też będzie na najbliższej sesji, kiedy Rada Miejska zajmie się przedłużeniem ulic: Wodnej, Starościańskiej, Leśnej i Słonecznej.

W uzasadnianie czytamy:  "Wykazane w uchwale działki gruntu stanowi własność Gminy Rogoźno. Nadanie nazwy ulicy umożliwi ustalenie numerów porządkowych dla nieruchomości przy niej położonych oraz ułatwi identyfikację w rejonie.

Podjęcie uchwały jest więc uzasadnione."

                  ZAPROSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XLIV Sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 24 lutego 2021 roku (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno. (sesja w systemie hybrydowym)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XL i XLII i XLIII sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5. Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno

6. Stan dróg w Gminie Rogoźno i informacja o realizacji budowy obwodnicy Rogoźna.

7. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg.

8. Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno.

9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno,

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1921/14 położonej w miejscowości Rogoźno,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Wielka Poznańska 42/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,

d) uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Oborniki

e) Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2021 roku,

f) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

g) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

h) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

i) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie,

j) przekazania petycji wg właściwości,

k) przekazania petycji wg właściwości,

l) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021,

m) zmian w WPF na lata 2021-2037.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zakończenie

Z poważaniem

Przewodniczący RM
Łukasz Zaranek