fbpx

Oferta pracy w Ryczywole

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole oferuje pracę dla wychowawcy.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA STANOWISKO WYCHOWAWCY W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO PROWADZONEJ PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCZYWOLE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole zaprasza do składania ofert na  stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej - Świetlicy Środowiskowej.
Przedmiot oferty:
Przedmiotem oferty jest zlecenie polegające na pełnieniu funkcji  wychowawcy w wymiarze 3 dni w tygodniu po trzy godziny zegarowe w Świetlicy Środowiskowej działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole.
Zakres obowiązków:
1.Rozwijanie zainteresowań wychowanków świetlicy w ramach zajęć tematycznych, stwarzanie warunków do samorealizacji.
2.Wspieranie w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych i rówieśniczych.
3.Pomoc w nauce.
4.Stwarzanie warunków do nabywania umiejętności interpersonalnych oraz przebywania i pracy w grupie.
5.Prowadzenie zajęć wspierających rozwój zainteresowań i zdolności: plastycznych, teatralnych, tanecznych, modelarskich.
6.Prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną (np. gry zespołowe, zabawy zręcznościowe).
7.Organizacja czasu wolnego (np. gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach kulturalnych np. koncertach, wystawach, organizowanie wycieczek).
8.Uczenie poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej.
9.Przygotowywanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenie samodzielności w życiu.
10.Prowadzenie dokumentacji pracy z dziećmi w świetlicy.
11.Podejmowanie interwencji w sprawach dzieci i ich rodzin oraz współpraca z instytucjami - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkołami na terenie gminy Ryczywół.
12.Opracowywanie planu pracy i propozycji do projektu budżetu na rok  następny.
13.Przygotowywanie sprawozdań z działalności na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
14.Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
I. OBLIGATORYJNE
1.Wykształcenie wyższe:
-na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą lub
-na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
2.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4.Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego.
5.Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
6.Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
7.Stan zdrowia pozwalający na zajmowanie ww. stanowiska.
8.Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:
-ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)
-ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.)
-Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359 ze zm.)
-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
-akty wykonawcze w ww. zakresie.
II. DODATKOWE
1.Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą.
2.Wysoka motywacja do prowadzenia zajęć.
3.Uczciwość, komunikatywność, punktualność, solidność, posiadanie prawa jazdy kat. B, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, życzliwość, otwartość, samodzielność, kreatywność, inicjatywa i pomysłowość, zaangażowanie, empatia, asertywność, odporność na stres, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność redagowania pism.
4.Biegła obsługa komputera.
5.Obsługa urządzeń biurowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Curriculum vitae.
2.List motywacyjny.
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
4.Oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5.Oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej ani zawieszeniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej, wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy obowiązek wynika z  tytułu egzekucyjnego.
6.Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia zlecenia na ww. stanowisku.
7.Podpisany oryginał klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
8.Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21 września 2020 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ryczywole bądź listownie (ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół) w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na stanowisko Wychowawcy  w Placówce Wsparcia Dziennego”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po ww. terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
2.Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
3.Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4.Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną zwrócone nadawcy.


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ryczywole
Elżbieta Gawrońska