fbpx

Posiedzenie obornickiej rady już 3 lipca

Przewdniczący Rady Miejskiej Paweł Drewicz zaprasza na X sesję Rady Miejskiej w Obornikach.

W kadencji 2019-2024 będzie to X sesja Rady. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawa statutu obornickiego żłobka, czy przeniesienie nieruchomości w Uścikowie na Gminę Oborniki.

 

Sesja odbędzie się 3 lipca 2019 r. (środa) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Obornikach. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Obornik z prac w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdania komisji z prac w okresie między sesjami.
 5. Zapytania do przewodniczących komisji w zakresie dotyczącym przedstawionych sprawozdań.
 6. Zapytania radnych do przedstawicieli Zarządu i Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Oborniki na rok 2019 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oborniki
  na lata 2019-2041 (osoba referująca: Skarbnik Gminy Oborniki p. Joanna Gzyl).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Obornik (osoba referująca: Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Przemysław Mączyński).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XLVIII/752/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Obornikach (osoba referująca: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Hetmański).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIII/363/16 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania uczniom Stypendium Burmistrza Obornik za wysokie wyniki w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Oborniki” (osoba referująca: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Hetmański).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycynie (osoba referująca: Dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Krzysztof Hetmański).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu i prowadzeniu ośrodka rehabilitacji zwierząt (osoba referująca: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa p. Anna Łukaszewicz).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Objezierze, gmina Oborniki, stanowiącej własność Gminy Oborniki oraz zgody na zawarcie umowy na czas określony dłuższy niż 3 lata (osoba referująca: Kierownik Wydziału Geodezji i Mienia Komunalnego p. Katarzyna Bach-Rydzewska).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie na Gminę Oborniki nieruchomości położonych w miejscowości Uścikowo, gmina Oborniki (osoba referująca: Kierownik Wydziału Obrotu Nieruchomościami i Mienia Komunalnego p. Monika Rasztorf).
 17. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 18. Informacje o zgłaszanych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 19. Wolne głosy i wnioski.
 20. Zamknięcie sesji.

 

          Paweł Drewicz