fbpx

Bez wody nie ma życia!

Woda towarzyszy nam całe życie, bez niej nie ma życia. Czy potrafimy odpowiednio docenić to dobro? Czy nie zabraknie nam wody? Aspektu wody nie można rozpatrywać lokalnie, dlatego spojrzeliśmy na ten temat z punktu widzenia całej Wielkopolski. Dzisiaj, 22.03 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wody!

Niestety cały czas wszystko co pochodzi bezpośrednio z natury traktujemy jak darmowe i nieograniczone zasoby, które po prostu się nam należą.

Województwo wielkopolskie boryka się z problemem wody. Problem stanowi zarówno jakość wody jak i wielkość jej zasobów. Wielkopolska zaliczana jest do najbardziej deficytowych w wodę obszarów kraju. Występuje tu niekorzystny bilans wodny, wynikający z małej ilości opadów, spływu jednostkowego kształtującego się poniżej średniej krajowej, a także ograniczonej możliwości naturalnej i sztucznej retencji wodnej.

dzien wody

Szczególnie znaczne deficyty wód występują we wschodniej i środkowej części województwa. Najwyższe zasilanie opadowe ma miejsce w zlewniach Drawy i Gwdy, a najmniejsze w zlewniach Kanału Mosińskiego, Wełny i Górnej Noteci. Stawia to powiat obornicki w dość nie szczęśliwym położeniu.

Wielkopolska posiada, jak wspomniano wcześniej, ograniczone możliwości naturalnej retencji wodnej w oczkach wodnych, starorzeczach i ekosystemach zależnych od wód – mokradłach, torfowiskach oraz lasach, wymagające wspomagania sztuczną retencją wody m.in. poprzez budowę zbiorników wodnych, budowli piętrzących na ciekach i rowach, podpiętrzeń jezior, stawów wiejskich i rybnych. W Wielkopolsce silną presją wywieraną na wody podziemne jest również odkrywkowa eksploatacja złóż węgla brunatnego. Na skutek działalności górniczej na dużym obszarze nastąpiło obniżenie zwierciadła wód podziemnych.

Jakże ważne staje się dbałość o wszelkie oczka wodne, mokradła. Osuszanie pól, zwłaszcza w pobliżu rzeki Wełna, Flinta, Samica powoduje ogromne zubożenie środowiska. Dążenie do regulowania cieków wodnych, walka z bobrami, działalność związana z maksymalizacją obszarów dostosowanych pod uprawę kosztem mokradeł, śródpolnych zalesień, zarośli to wszytko ogranicza znacznie ilość wody w Wielkopolsce.

Prawie cały obszar województwa zagrożony jest występowaniem suszy atmosferycznej, a w konsekwencji także suszy glebowej (rolniczej) i hydrologicznej!

Jakiekolwiek marnotrawstwo wody pitnej w gospodarstwach domowych po prostu nie może mieć miejsca. W codziennym użytkowaniu niezbędna jest oszczędność wody!

Zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych w województwie wielkopolskim wynoszą 191 175,45 m3 /h (stan na 2017 r.). W przeliczeniu zasobów na powierzchnię województwa, Wielkopolska zajmuje 8 pozycję w Polsce (6,41 m3 /h/km2 ). Pobór wody wywiera znaczącą presję na stan ilościowy wód podziemnych, co prezentuje poniższa tabela:

Wielkość poboru wody w województwie wielkopolskim w 2017 roku /wg ewidencji WIOŚ w Poznaniu, stan na 3.09.2018 r.

woda tabela

Rocznie w Wielkopolsce zużywamy ilość przekraczającą zasoby wód podziemnych! Ile zużywacie Państwo wody miesięcznie? Czy nie za dużo?

Źródła:

  1. http://poznan.wios.gov.pl/monitoring-srodowiska/publikacje/raport2018/04_Stan%20w%C3%B3d.pdf
  2. http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/stan_srodowiska_2020_wielkopolskie.pdf