fbpx

Praca dla animatora sportu w Ryczywole

Wójt Gminy Ryczywół ogłasza konkurs na animatora sportu w ramach pilotażowego projektu ministerstwa sportu i turystyki "Animator - moje boisko Orlik 2012".

Forma zatrudnienia – umowa zlecenie na okres 9 miesięcy (marzec – listopad 2013)

W okresie 1 miesiąca liczba godzin pracy wynosi 160, przy czym:

- 80 godzin – umowa z Wójtem Gminy Ryczywół

- 80 godzin – umowa z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym

W ramach w/w liczby godzin pracy zastrzega się możliwość zatrudnienia dwóch animatorów.

I. Wymagania niezbędne:

1) kandydat ukończył(a) 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

2) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

3) nie był(a) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie,

4) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

5) posiada odpowiednie kwalifikacje uprawniające do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Ryczywół poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych,

2) działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży jak również ujemnym skutkom niedostatecznej  aktywności fizycznej poprzez profesjonalną ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych,

3) organizację imprez i rozgrywek sportowych,

4) włączenie innych instytucji i organizacji działających na terenie gminy do

wspomagania merytorycznego realizowanych zadań na terenie działania  programu  pilotażowego „Animator Moje Boisko – Orlik 2012”,

5) współpracę z nauczycielami szkół z terenu gminy w zakresie organizacji sportu w  trakcie i w okresach wolnych od nauki,

6) inicjowanie i prowadzenie akcji promujących sport,

7) prowadzenie wymaganej dokumentacji.

III. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) koncepcja funkcjonowania obiektu Orlik 2012 w Ryczywole tj. proponowany zakres zajęć sportowo-rekreacyjnych realizowanych w trakcie trwania programu w postaci szczegółowego harmonogramu przy uwzględnieniu 160 godzin zajęć w miesiącu,

4) kserokopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnień do prowadzenia zajęć,

5) inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i

umiejętnościach oraz listy referencyjne,

6) oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

7) oświadczenie o niekaralności,

8) oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

9)  oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw  publicznych.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryczywole (pokój nr 2) w godzinach pracy Urzędu tj. 730 – 1530 w zaklejonych kopertach z dopiskiem Dotyczy: Animator Moje Boisko – Orlik 2012 w terminie do dnia 25.01.2013r.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz  merytoryczne sprawdzenie koncepcji funkcjonowania programu.

II etap – selekcja końcowa kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów do realizacji pilotażowego programu – Animator Sportu – Moje Boisko Orlik 2012.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ryczywół oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Ryczywole.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Ryczywole – nr tel. 67 2837002.

Wójt Gminy

mgr Jerzy Gacek