fbpx

Już za miesiąc V edycja Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła ll

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na jubileuszową edycję Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II.

Tradycyjnie już Gmina Rogoźno zarezerwowała dla was jedną z pierwszych sobót listopada (w tym roku jest to 9 listopada). Jak co roku przewidziane jest dla Was 599 miejsc dla Półmaratonu oraz 500 miejsc na biegi dziecięce i młodzieżowe. Niespodzianką w tym roku będzie organizowany po raz pierwszy bieg przedszkolaków! Czeka już na was jedna z ładniejszych tras w Wielkopolsce oraz niepowtarzalna, kameralna atmosfera.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem biegów oraz do zapisów. Warto zakończyć sezon z Rogozińskim Półmaratonem Przemysła ll. 
 
ZAPISY:
5. Rogoziński Półmaraton Przemysła II
Regulamin

I.                   CEL IMPREZY
Celem biegu jest propagowanie aktywności fizycznej na terenie Gminy Rogoźno. Bieg ma też na celu pokazanie walorów przyrodniczych Gminy Rogoźno, a także promocję Miasta i Gminy Rogoźno.

II.                ORGANIZATORZY
Organizatorem biegu jest Gmina Rogoźno ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno www.rogozno.pl przy współpracy Rogozińskiego Klubu Biegacza www.facebook.com/biegirogozno/

III.             TERMIN I MIEJSCE
Bieg główny odbędzie się 9 listopada 2019 r. o godzinie 12.00. Start: Rogoźno, ulica Wielka Poznańska 61 (przy budynku Liceum Ogólnokształcącego). Meta: Stadion Miejski w Rogoźnie.

IV.              TRASA
1. Dystans biegu to jedna pętla o długości 21.097 km. Trasa nie posiada atestu. Trasa biegu będzie wiodła po terenie Gminy Rogoźno. Nawierzchnia jest w ok. 64% asfaltowa, 21,5% leśna, 14,5% leśna ubita.
2. Dokładna trasa biegu jak i jej profil wysokościowy podany zostanie na stronie organizatora.
3. Punkty odżywcze będą znajdowały się w okolicach 5 km, 11 km, oraz 17 km. Trasa oznaczona co 1 km.
4. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasowy: 3h. Po przekroczeniu tego limitu zawodnik zobowiązany jest zakończyć bieg.
5. Podczas biegu trasa biegu jest wyłączona z ruchu drogowego. Wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek stosowania się do poleceń służb porządkowych zapewniających bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Nad bezpieczeństwem uczestników półmaratonu będzie czuwał personel medyczny w postaci karetki na trasie półmaratonu oraz punktu medycznego na mecie.

V.                 UCZESTNICTWO
1. Limit uczestników biegu wynosi 599 osób.
2. W biegu uczestniczyć mogą osoby pełnoletnie.
3. W biegu mogą uczestniczyć tylko osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przed biegiem do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji oraz podpisania stosownego oświadczenia w biurze zawodów. Uczestnicy startują w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność, biorąc udział w zawodach przyjmują do wiadomości, że wiąże się on z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko kontuzji, wypadków oraz strat o charakterze majątkowym. Organizator zaleca dokonanie ubezpieczenia NNW w własnym zakresie.
5. Zgłoszenia do biegu można dokonać na stronach:
http://www.rogozno.pl oraz https://online.datasport.pl/
6. Za osobę zgłoszoną do biegu uznaje się osobę, która wypełni i prześle formularz zgłoszeniowy (droga elektroniczna) oraz dokona opłaty startowej. Zgłoszenie bez dokonanej opłaty startowej nie zostanie przyjęte. Na liście startowej znajdują się tylko osoby które dopełniły wszystkich formalności zgłoszeniowych.
7. Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane będą do dnia 27 października 2019 r. lub do wyczerpania limitu który wynosi 599 uczestników. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w dniu zawodów tylko w wypadku nie osiągnięcia limitu.
8. Opłata startowa wynosi:
do dnia 20 października 50 zł
do dnia 27 października 70 zł
w dniu zawodów 100 zł
opłatę startową należy przesłać na konto organizatora:

Gmina Rogoźno
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie Oddział w Rogoźnie
nr konta: 88 8951 0009 3900 0114 2000 0220
z dopiskiem: „Imię i nazwisko zawodnika  półmaraton”

9. Każdy zawodnik zgłoszony do biegu musi być zweryfikowany w biurze zawodów.
W celu dokonania weryfikacji każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości.
Biuro zawodów zlokalizowane będzie w Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie, ulica Wielka Poznańska 61, czynne:
- 8 listopada (piątek) w godzinach: 17.00 – 20.00
- w dniu zawodów 9 listopada (sobota) w godzinach: 7.00 – 11.00
9. Depozyt przed startem będzie znajdował się w okolicach biura zawodów. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie. W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w depozycie. 
Depozyt będzie do odebrania na mecie tj. Stadionie Miejskim w Rogoźnie.

VI.              POMIAR CZASU

1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował  dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu brutto liczonego od momentu strzału startera.

VII.     KLASYFIKACJE
Prowadzona będzie następująca klasyfikacja:
1. Open Kobiet
2. Open Mężczyzn
3. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:
- K18        M18    18-29 lat
- K30        M30    30-39 lat
- K40        M40    40-49 lat
- K50        M50    50-59 lat
- K60        M60    60-69 lat
- K70        M70    70 lat i więcej

4. Kategoria kobiet/mężczyzn: najlepszy mieszkaniec Gminy Rogoźno
O przynależności do poszczególnych kategorii wiekowych decyduje rocznik urodzenia. Warunkiem nagradzania w kategorii wiekowej jest udział minimum 4 zawodników. Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 4 zawodników, wówczas ta kategoria nie zostanie utworzona a zawodnicy zostaną przypisani do niższej kategorii. Nagrody w kategorii open nie dublują się z nagrodami w kategoriach wiekowych.

VIII.    NAGRODY
Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal. Dodatkowo najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe puchary, a w kategorii OPEN nagrody rzeczowe.

IX.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego zrealizowania zadań związanych z organizowanym biegiem oraz realizowaniem działań promocyjnych biegu w trakcie jego trwania oraz do miesiąca od zakończenia biegu. Ponadto dane osobowe będą przetwarzane na platformie umożliwiającej wyszukiwanie konkretnego uczestnika biegu po imieniu i nazwisku.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
8. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością udziału w organizowanym biegu.
Każdy uczestnik, dokonując zapisu oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zasady, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań związanych z organizowanym biegiem.
Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

X.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie udostępnia miejsc noclegowych.
2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
3. Przyjazd i pobyt zawodników na koszt własny.
4. Organizator zapewnia napoje i posiłek regeneracyjny.
5. Trasa wiedzie po terenach leśnych. Na tym odcinku biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz przepisów określonych w Ustawie o lasach,  a w szczególności: zaśmiecania terenu (czyli np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach żywieniowych),
– schodzenia z trasy zawodów,
– zakłócania ciszy.
6.Sprawy bezpieczeństwa organizatora, zawodników i porządku publicznego w trakcie zawodów sportowych zabezpieczają służby medyczne, Policja, Straż Miejska, Ochotnicza Straż Pożarna i wolontariusze.
7. Organizator nie odpowiada za przedmioty będące własnością uczestników, pozostawione w strefie startu i mety.
8. Protesty rozstrzyga organizator – decyzje organizatora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 48 godzin od zakończenia zawodów.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
10. Regulamin może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia biegu
11. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: Wojciech Grabiński tel. 889 644 926