fbpx

Zmiany w segregacji śmieci już od września

Od września wchodzą w życie nowe zasady dotyczące gospodarowania odpadami.

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusiła na samorządach szereg zmian w dotychczasowym prawie miejscowym. Od 1 września 2020 roku będą obowiązywać nowe zasady dotyczące gospodarki odpadami. Dają one właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej np. sklepu, jednostki oświatowej, Rodzinnych Ogr odów Działkowych, wybór: może przystąpić do systemu zorganizowanego przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” poprzez złożenie nowej deklaracji wraz z oświadczeniem lub może zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem zewnętrznym.

Co powinien zrobić właściciel nieruchomości, który chce przystąpić do systemu ZM GOAP?

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej, który podejmie decyzję o przystąpieniu od 1 września br. do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP powinien:

  • złożyć pisemną zgodę o chęci przystąpienia do systemu,
  • złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wskaże liczbę pojemników i warianty częstotliwości odbioru dla poszczególnych frakcji odpadów,
  • na własny koszt wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz odpadów zbieranych selektywnie.

Złożenie samej deklaracji nie stanowi podstawy do włączenia danej nieruchomości niezamieszkanej do systemu ZM GOAP, należy pamiętać by wraz z deklaracją dostarczyć pisemne oświadczenie. Jeżeli dokumenty nie zostaną złożone do ZM GOAP to nieruchomość nie będzie obsługiwana przez Związek, a odpady po 1 września br. nie zostaną odebrane. Dlatego ważne jest, by dopełnić wszelkich formalności jak najszybciej.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZM GOAP zapewnia:

  • oznakowanie wszystkich pojemników naklejką informacyjną oraz transponderem (chipem),
  • odbiór odpadów komunalnych: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, bioodpadów oraz odpadów zmieszanych, z częstotliwością zgodną ze złożoną deklaracją, która powinna uwzględniać minimalne wymagania wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku,
  • bezpłatne przyjęcie do PSZOK/na Gratowisko wybranych frakcji odpadów.

Ponadto od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka staje się obowiązkowa dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Odpady należy gromadzić z podziałem na następujące frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane.

Pracownicy kontroli ZM GOAP będą sprawdzać, czy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów, obowiązek kontroli spoczywa również na firmie odbierającej odpady komunalne.

Odbiór odpadów przez firmę wpisaną do Rejestru Działalności Regulowanej na podstawie indywidualnej umowy.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zdecyduje się na przystąpienie do systemu ZM GOAP, musi:

  • zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez ZM GOAP,
  • wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zbieranych selektywnie),
  • dostosować zapisy umowy do zasad utrzymania czystości i porządku zawartych w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku.

Zawarte umowy podlegać będą kontroli ZM GOAP, podczas której właściciel nieruchomości będzie musiał okazać ich treść oraz dowody uiszczania opłat. Ponadto podpisanie indywidualnej umowy na odbiór odpadów nie zwalnia z obowiązku segregacji odpadów.

Więcej informacji dotyczących zmian w systemie od 1 września 2020 r. na stronie internetowej goap.org.pl w zakładce Zmiany od 1 września 2020 roku: https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-września-2020 Nowy wzór deklaracji dostępny na: https://www.goap.org.pl/deklaracje-i-platnosci/druki-deklaracji

Źródło: ZM GOAP

zm goap