fbpx

Obowiązkowy spis źródeł ciepła

Od 1 lipca właściciele domów jednorodzinnych i zarządcy budynków mieszkalnych są zobowiązani do zgłoszenia informacji o źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Obowiązkowa deklaracja posłuży do skuteczniejszej walki ze smogiem. Ewidencja ma pomóc w dokładnym oszacowaniu szkodliwych źródeł ciepła. Stanowić będzie również doskonałe źródło informacji oraz umożliwi w dalszej przyszłości nadzór nad wprowadzaniem kolejnych zmian a może i opłat środowiskowych.

Deklaracje będzie można składać:

  1. w formie elektronicznej, czyli przez internet
  2. w formie papierowej - wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracje internetowe składać się będzie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie możliwe za pośrednictwem Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach Węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

W deklaracji przekazywane będą następujące dane:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
  5. adres e-mail (opcjonalnie)

Na złożenie deklaracji będzie 12 miesięcy w wypadku już istniejącego domu, natomiast w przypadku nowego budynku, w którym zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Przepisy przewidują sankcje za nie wywiązanie się z tego obowiązku łącznie z instytucją czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim samorząd "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.

Składane papierowe deklaracje w urzędzie gminy urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu, na wprowadzenie danych z deklaracji, dla budynków już istniejących urzędnik ma 6 miesięcy. W przypadku nowo powstałych budynków, gdzie źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca urzędnik ma na wprowadzenie danych z deklaracji papierowej do systemu 30 dni.

Podstawy prawne dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały okreslone w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

źródło: www.gunb.gov.pl